Skip to: site menu | section menu | main content


O projektu BRKO:

Jde o pilotní projekt zaměřený na podporu třídění Biologicky Rozložitelného Komunálního Odpadu (tj. tráva, seno, listí, větve, atd. - dále jen BRKO). Projekt byl spuštěn v červenci 2012.

V současném stavu tyto odpady (BRKO) v dané oblasti nejsou vůbec řešeny. Jejich likvidace se děje v převážné míře bez souladu s platnými právními předpisy. Drobnými výjimkami je zpracování části BRKO z domácností na domácích kompostech. Odhad podpořený vlastní dotazníkovou akcí je cca 30% celkové produkce BRKO z domácností. Tráva z údržby veřejné zeleně a z údržby pozemků občanů je z malé části zhodnocena na mulč. Odpadní dřevo z prořezů domácích i obecních porostů je nahodile páleno.

Projekt je zaměřen a navržen na systému nakládání s BRKO, za což je v tomto případě považován především travní odpad z údržby pozemků (zahrad, parků a dalších veřejných ploch), jak intenzivně udržovaných, tak sečených 2-3x ročně bez využití travní hmoty, přebytky z pěstitelské a zahrádkářské činnosti a odpadní dřevo především z prořezů kolem cest. Tato koncepce vychází z nejmodernějších trendů zabývajících se šetrnou likvidací, popř. opětovným využitím biologického odpadu.

Z pohledu uvažovaných druhů odpadů do projektu bylo zařazeno 12 okolních obcí a městeček v okruhu do 15 km kolem Slatiny s celkovým počtem obyvatel přes 7 tisíc (Bezděčí, Bělá  u Jevíčka, Brťov, Březina, Dl. Loučka, Chornice, Jaroměřice, Jevíčko, Kor. Lhota, Křenov, Roubanina, Slatina). Nabídka služeb samozřejmě platí i pro další obce a města.


Start projektu:    - červenec 2012

Cíle projektu:    - vyřešit problém "kam s bioodpadem"
- snížení podílu komunálního odpadu, který je skládkován

Financování projektu:    - OP ŽP - Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží; oblast 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady.
- obcí Slatina

Nabídka služeb
projektu BRKO:   
- svoz bioodpadu (trávy, listí, větví, štěpky, atd.)
- štěpkování (pronájem štěpkovače, úklid větví poštěpkováním, atd.)
- odvoz a uložení komunálního odpadu, stavební sutě, atd.
- doprava stavebních a sypkých materiálů
- pronájem kontejnerů
- další služby využitím techniky BRKO