Skip to: site menu | section menu | main content


Historie obce:

Podle historických pramenů je obec Slatina slovanského původu. Svědčí o tom její jméno, které zůstalo nedotčeno i přes její pozdější germanizaci. Podle záznamů v nejstarších kronikách patřila Slatina ve 12. a 13. století za vlády Přemyslovců k biskupství olomouckému, v 15. století k panství moravskotřebovskému. Vedla tudy stará obchodní cesta z Brna přes Vanovice, Letovice, Červenou a Slatinu do Moravské Třebové.

V 16. a 17. století byla Slatina součástí panství letovického, jehož majitelem byl pan Karel Kašpar hrabě z Thurnů. Ten však pro silné zadlužení byl nucen Slatinu prodat a tak se obec i s pozemky stává majetkem jevíčského kláštera a později připadá pánům z Borotína. Od roku 1625, kdy bylo nařízeno používání němčiny jako úředního jazyka, začínají se v našich oblastech usazovat první němečtí přistěhovalci. Největší invaze nastává po morových epidemiích v letech 1680 a 1729. Tehdy borotínský pán sám zval německé obyvatele, rozděloval jim kousky půdy na okrajích svých lánů a daroval jim dřevo na stavbu domů. Lidé si je stavěli sami z nepálené hlíny v horní části obce, která má ulicový půdorys, zatímco starší jižní část má půdorys kruhovitý.

Na sklonku 19. století koupil slatinský dvůr pan Antonín Wimmer. V té době měla Slatina 53 domů a většina obyvatel se hlásila k německé národnosti. Roku 1902 byl založen slatinský hasičský spolek. V období mezi světovými válkami byly ve Slatině postupně zřízeny 3. školy. Dvě školy byly základní , jedna česká a jedna německá a také střední škola.

Po válce, v roce 1946 byla většina německého obyvatelstva Slatiny odsunuta a uvolněné usedlosti byly obsazovány českými osadníky. V roce 1947 byla celá obec elektrifikována. V roce 1949 došlo k odloučení osady Korbelova Lhota od obce. V roce 1953 byla pro nedostatek žáků zrušena střední škola a ve Slatině zůstala jen jednotřídní národní škola. V roce 1956 se zlepšila informovanost občanů, a to díky zapojení rozhlasové ústředny.

V letech 1957 až 1974 zde působilo zemědělské družstvo. Další důležité datum bylo 6.prosinec 1962 – v tento den byla ve Slatině založena Místní skupina Československého červeného V roce 1975 byla zahájena výstavba areálů (výletiště) pro pořádání různých kultůrních akcí. Tento areál byl v roce 2007 zrekonstruován.

Na konci 20. století byla zrekonstruována budova bývalé školy a do jejího horního patra se postupně přestěhoval Obecní úřad a knihovna. Budova bývalého MNV prošla celkovou rekonstrukcí a vzniklo zde fit-cenrum s možností sportovního vyžítí.Dále byla zrekonstruována hasičárna, křížek a kaplička, nově postavena autobusová zastávka. Protože začal obyvatele znepokojovat vysoký obsah dusičnanů v pitné vodě,rozhodlo se zastupitelstvo přivést vodu z podzemního vrtu v Březině. Proto byl vybudován společně s VHOS Moravská Třebová nový přivaděč z již výše uvedené lokality. V pozdějším období byla společně s obcí Březina vybudována chlorovna, čímž se dosáhlo vysoké kvality pitné vody.

V roce 2001 byla započata výstavba kanalizace v obci. Po dvou letech byla stavba dokončena a v obci byla spuštěna i čistírna odpadních vod.

V roce 2002 byl vybudován parčík.

V roce 2004 byl slavnostně vysvěcen znak a prapor obce Slatina.

V roce 2005 byla dokončena stavba víceúčelového domu s ekologickým vytápěním tepelnými čerpadly (touto technologií je vytápěna i budova obecního úřadu).

V roce 2006 byl vybudovám přírodní rybník.

V roce 2007 byl zrekonstruován areál „výletiště“ pro pořádání různých společenských akcí.

V roce 2008 byla provedena přeložka elektrické sítě do země. V tomtéž roce byla zrekonstruovaná hasičská zbrojnice a byla k ní přistavena menší místnost pro věci zásahové jednotky a sběrný dvůr pro tříděný domovní odpad.


Více ze soušasné doby naleznete v sekci Události, akce.


Publikaci Historie a současnost obce Slatina vydanou roku 1999 naleznete zde.
Dříve škola, nyní budova OU.

Stará pohlednice

Stará pohlednice

Hasická zbrojnice rok 1993

Hasičská zbrojnice rok 1993

Masopustní průvod

Masopustní průvod

Masopustní průvod