Skip to: site menu | section menu | main content


Historie SDH Slatina:

Sbor byl založen v roce 1902. Dodávají to záznamy v Rakouském hasičském kalendáři z roku 1904. Druhý údaj potvrzující tuto skutečnost je zapsán ve Výroční knize německých hasičů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku z roku 1938.
Podle statistiky za rok 1903 měl SDH Slatina v roce založení 31 mužů a vedl jej Peregrin Novotný. Další statistický údaj týkající se nejstarší historie sboru pochází z roku 1917. Tenkrát měl sbor Slatina 28 mužů a náčelníkem byl Sylwester Hock.
O rok později se stal náčelníkem Vincenz Schwalb a jeho zástupcem byl Josef Jachan. tehdy měl sbor 25 mužů.
Ke změně došlo o rok později, kdy se počet snížil o dva členy. Nárůst členstva zaznamenal sbor až v roce 1933. Tehdy vzrostl jeho počet až na 27 mužů. V roce 1937 měl sbor Slatina podle údaje ve Výroční knize 24 mužů a vedl ho Josef Jachan, kterého zastupoval Johan Frenzl.
SDH Slatina od samotného svého vzniku patřil - v organizační struktuře - k župě č. 21 Moravská Třebová. Od roku 1937 se stal součástí nově vytvořené župy č. 32 Křenov. Obě tyto župy byly od roku 1925 součástí "Německého svazu pro hasičství a záchrannou službu na Moravě" a později součástí "Německého hasičského zemského svazu pro Moravu". Tato organizační struktura platila v českých zemích až do konce 2.světové války.
Ihned po ustavení hasičského sboru bylo započato se stavbou hasičárny. Všichni hasiči, jejich rodinní příslušníci i ostatní občané se účastnili stavby s velkým nadšením a jejich pracovní úsilí bylo korunováno úspěchem již v následujícím roce. Hasičárna byla dokončena a sloužila sboru, občanům i vesnici dlouhých 27 let, než byla v roce 1930 přestavěna do dnešní podoby.
Do nové hasičárny byla ihned po jejím dokončení přestěhována hasičská stříkačka, která do té doby byla uskladněna na Wimmerově dvoře. Tato stříkačka byla dvoukolová, jednopístová.
V roce 1921 byla na výstavě v Olomouci zakoupena nová stříkačka, sice také ruční, avšak již dvoupístová čtyřkolová a měla vlastní podvozek. K této stříkačce byl pořízen také hadicový vůz. Tento vůz sloužil hasičům až do šedesátých let.
V roce 1933 byla zakoupena přenosná motorová dvouválcová stříkačka rakouské firmy "BROER". Zhotovení podvozku stříkačky bylo zadáno kováři Hizelovi v Moravské Třebové.
Na jaře roku 1934 byl podvozek dokončen a stříkačka již byla schopna provozu. Pro tažení stříkačky byl vyčleněn vůz pana Rudolfa Knödla, který měl tažné zařízení.
Prvním starostou poválečného sboru byl pan Alois Stejskal, velitelem pan Marek a trubačem pan Richter. Pod tímto vedením pracuje SDH až do roku 1948. V letech 1948-1950 nastupuje do této funkce pan Jaroslav Janíček. V roce 1951 se funkce starosty hasičů ujímá pan Ludvík Knödl, který s mimořádnou obětavostí pracuje na tomto postu celých 11 roků až do roku 1962. Během svého funkčního období vykonal mnoho záslužné práce a zasloužil se zcela mimořádným způsobem o rozvoj a rozkvět hasičského sboru ve Slatině.
Na jeho popud a jeho zásluhou bylo pro slatinské hasiče zakoupeno auto ŠKODA-SUPER - za 21.000 korun (ve staré měně). Toto auto bylo přestavěno a upraveno pro potřeby hasičů tak, že po přestavbě uvezlo nejen stříkačku a veškerou hasičskou výzbroj, ale také 15 hasičů. Auto sloužilo k naprosté spokojenosti sboru až do roku 1962.
V roce 1953 se po panu Janíčkovi stává velitelem pan Josef Vystavěl a od roku 1958 pan Alfred Tihon.
Pan Tihon spolu s panem Knödlem vytvořili na mnoho let naprosto vyjímečnou dvojici vedoucích představitelů hasičského sboru ve Slatině. Pod jejich vedením bylo vykonáno mnoho prospěšné práce nejen v samotném sboru. Slatinští hasiči vítězí v mnoha soutěžích a přinášejí četná ocenění a vyznamenání. Hasičský sbor ve Slatině zaznamenal mimořádný rozvoj a prosperitu.
Aby tyto úspěchy byly trvalé a Slatina si udržela co možná nejdéle své přední postavení mezi okolními sbory, bylo rozhodnuto o koupi nové stříkačky PPS 8 DKV s podvozkem a dvoukolákem.
V roce 1959 pak byla zakoupena stříkačka PPS 8, která slouží dodnes a k níž jsme v roce 1992 dostali od okresního hasičského záchranného sboru ze Svitav stříkačku PPS 12.
V roce 1957 bylo započato s výstavbou požární nádrže na pozemku pana Richtera. Kámen - tedy žula, ze které byla nádrž vybudována byla původně určena k výstavbě štoly na dole Anna, ale protože nastaly jisté komplikace, byl tento materiál se značnou slevou zakoupen pro stavbu hasičské nádrže.
Od roku 1952 - pod tíhou politické situace - byl hasičský sbor přejmenován na SBOR POŽÁRNÍKŮ. Na samotnou práci hasičů však neměla změna názvu podstatný vliv. Hasiči stále pracují s plným nasazením a začínají se prosazovat hlavně mladí.
V roce 1973 vzniká družstvo "PLAMÍNEK", které je tvořeno mladými chlapci a dívkami. V tomto věkově nejmladším hasičském družstvu nadšeně pracují téměř všichni slatinští chlapci a také většina dívek. Vedení se iniciativně ujímají pan Josef Tihon a pan Jaroslav Petr mladší.
V roce 1975 hasičský sbor a s ním celá vesnice za velké podpory tehdejšího místního národního výboru se s mimořádným nadšením a velkým úsilím pouští do budování místního výletiště. Za dva roky usilovné práce byl vybudován parket, dvě dřevěné provozní budovy a sklep. Vše bylo vybaveno patřičným zařízením a okolí náležitě upraveno. V této podobě slouží výletiště hasičům i všem občanům prakticky dodnes.
Po politických změnách na sklonku devadesátých let se z požárníků opět stávají hasiči a ti se opět s novým elánem pouštějí do práce.
Změny také nastávají ve vedení sboru. Od roku 1981 do roku 1992 je velitelem hasičů pan Josef Tihon a po něm do roku 1994 pan Karel Havlíček. Od roku 1994 až do dnešních dnů velí hasičskému sboru pan Milan Kaderka. Starostou je od roku 1982 pan Rostislav Kaderka.
V únoru roku 2000 byly pořízeny nové uniformy pro slavnostní příležitosti v hodnotě 30 tisíc korun. V témže roce na podzim bylo zakoupeno auto AVIA v ceně 95 tisíc korun. Toto auto bylo přestavěno a upraveno pro potřeby hasičů tak, že kromě stříkačky a veškeré hasičské výzbroje může převážet také osoby. Přestavba byla poměrně nákladná - stála celých 40 tisíc korun.
Veškeré náklady jak na auto, tak na uniformy byly zcela uhrazeny z prostředků obecního úřadu.
V posledních letech zaznamenává SDH Slatina také zcela mimořádné úspěchy v hasičských sportech.
V roce 1999 se ve Slatině konala po dlouhých 40 letech opět okrsková soutěž. Slatinské družstvo v ní zvítězilo a obsadilo 1. místo. Prvenství si Slatina obhájila i v následujícím roce, kdy se okrsková soutěž konala ve Křenově. V roce 2001 na okrskové soutěži v Dlouhé Loučce zvítězila opět Slatina a 1.6.2002 na okrsku v Březině zvítězilo hasičské družstvo ze Slatiny již počtvrté za sebou.
V roce 2000 se ve Slatině konal historicky 1. Pohár starosty obce. Této soutěže se zúčastnila hned 2 družstva ze Slatiny. Družstvo starších obsadilo 3. místo a družstvo mladších 3. místo z celkového počtu 9 družstev, které se závodů zúčastnily.
V roce 2004 byla od firmy Zahas s.r.o. zakoupena přenosná motorový stříkačka PS12 s výkonnějším motorem o obsahu 1800ccm určená převážně pro požární sport. Její výkonnost se hned projevila na závodních výsledcích a tím, že sbor byl více konkurence schopný i na vyšších soutěžích (okresní kolo,...).
V roce 2007 byla dokončena rekonstrukce areálu výletiště.
V roce 2008 se tradiční závody o pohár starosty obce poprvé konaly u rybníka namísto na hřišti.
V červenci roku 2008 obec slavnostně předala nově zakoupené uniformy zásahové jednotce SDH Slatina. V listopadu byl na zakázku dokončen návrh a výroba nového praporu SDH Slatina. V prosinci téhož roku byla dokončena rekonstrukce hasičárny (odizolování zdí, oprava fasády a přistavení místnosti pro možnost uložení věcí pro zásah. Na tuto rekonstrukci byla poskytnuta dotace z pardubického kraje ve výši 120.000,-Kč).
V roce 2009 bylo vozidlo Avia prodáno hasičům do sousedních Březin za symbolickou cenu. Za přispění obce bylo zakoupeno nové 9 místné vozidlo Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI pro přepravu jak na soutěže, tak k zásahům.
Sbor měl k 1.1.2010 36 členů.

U příležitosti oslav 115. výročí založení SDH Slatina konaných 20.8.2017 byla vypracovaná a vytištěna brožura o historii a současnosti SDH Slatina. 
Publikaci naleznete zde.