Skip to: site menu | section menu main contentVidimace a legalizace:

Od 1.1.2014 si na našem obecním úřadu můžete nechat ověřit své podpisy na listinách nebo ověřit kopie listin.


Vidimace a legalizace:
Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)

Základní informace:
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Legalizace - fyzická osoba, jejíž podpis má být ověřen.
Vidimace - kdokoli.

Podmínky a postup:
Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince aj.).
Legalizace se neprovede je-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li tato listina současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než latinské abecedy, nebo
jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny. Vidimace se neprovede, je-li listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit (občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, lovecký lístek, směnka, šek, geometrický plán, rys apod.), je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, jsou-li na listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost, jestliže se kopie doslovně neshoduje s listinou, z níž je pořízena, je-li listina, z níž je kopie pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí vydaného podle zvlášt. práv. předpisu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Legalizace - žadatel předloží listinu na níž bude podpis ověřen a platný doklad totožnosti.
Vidimace - žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena. Kopii vidimované listiny Vám pověřený úředník na požádání poskytne.

Správní poplatky:
Legalizace - správní poplatek činí za každý ověřený podpis na listině 30,- Kč.
Vidimace - správní poplatek činí za každou i započatou stranu vidimované listiny 30,- Kč. Správní poplatky se hradí v hotovosti.

Lhůty pro vyřízení:
Na počkání

Kontaktní osoba: Hana Petrová - účetní obce.